Terms & Conditions Touch of the Sea

01-10-2019

 

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Touch of the Sea staan op de website van Touch of the Sea www.touchofthesea.com 

1.2. Touch of the Sea is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 67801315 en is gevestigd te Zandvoort, Thorbeckestraat 5.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops en trainings van Touch of the Sea.

1.4 Client: persoon die een massage, healing of coaching sessie boekt bij Touch of the Sea

1.5 Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer/client en Touch of the Sea komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop, massage, healing en coaching van Touch of the Sea.

1.6. Lidmaatschap: een door Touch of the Sea uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogales bij Touch of the Sea.

1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Touch of the Sea welke voorafgaand aan de les bij de balie van de studio wordt gepind, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.8 Reservering: het reserveren van een massage, healing of coaching sessie

1.8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop, massage, healing of coaching sessie inclusief BTW.  

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, workshops, trainingen, teacher trainings, abonnementen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop, of the boeken van een massage, healing of coaching sessie gaat de deelnemer/client akkoord met deze algemene voorwaarden. Touch of the Sea behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.touchofthesea.com.

Artikel 3: Lidmaatschap en abonnementen en losse lessen

3.1. lidmaatschap komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Touch of the Sea en is niet overdraagbaar aan derden. 

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen via het Begin met Yoga introductie programma, losse lessen of op basis van een abonnement. 

3.3. Abonnementen

3.3.1. Maand abonnementen 

Het minimum voor een abonnement is 1 maand, met als ingaande datum de 1e dag waarop de betaling van het abonnement plaats vindt.

Touch of the Sea heeft 3 maandabonnementen, All You Can Yoga Flexible, Unlimited en Basis 1 x per week.

Touch of the Sea All You Can Yoga Flexible; onbeperkt toegang voor alle yoga lessen zonder opzegtermijn

Touch of the Sea All You Can Yoga, onbeperkt toegang tot alle yogalessen o.b.v. 6 of 12 maanden contract

Touch of the Sea Basis 1 x per week, toegang tot alle yogalessen met een maximum van 1 les per week

3.3.1.1. betaling abonnement

Alle abonnement-gelden gaan via maandelijkse automatische incasso. Deelnemer geeft Touch of the Sea toestemming tot het het maandelijks incasseren van de contributie op de datum van aanmelding in het Mind Body systeem.

3.3.1.2. inschrijfgeld

Voor het afsluiten van een maandabonnement wordt geen inschrijfgeld gerekend. Indien het abonnement langer of meerdere keren wordt stopgezet, wordt € 25,- per keer inschrijfgeld gerekend.

3.3.1.3. vakantiestop abonnement

Deelnemer mag jaarlijks gratis 1 keer zijn/haar abonnement voor 1 kalendermaand stopzetten door de aanvraag te sturen naar info@touchofthesea.com voor de 15e van de maand (voor de maand erop). Voor langere of meer dan 1 abonnementstop per jaar wordt € 25,- inschrijfgeld gerekend.

3.3.1.4. abonnement wijzigingen

Maandabonnement All You Can Yoga kan door deelnemer worden gewijzigd in een Basis abonnement (1x per week) door voor de 15e van de maand (voor de maand erop) een email te sturen naar info@touchofthesea.com. Het Basis abonnement kan ten alle tijde kosteloos worden gewijzigd naar een All You Can Yoga abonnement.

3.3.1.5. opzegging abonnement

Het opzeggen van een abonnement wordt door deelnemer aangevraagd door 30 dagen voor het einde van de contractperiode een email te sturen naar info@touchofthesea.com

3.3.1.6. opzegging bij ziekte, blessures

In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar abonnement door een email te sturen naar info@touchofthesea.com

3.3.2. Jaarabonnement – Touch of the Sea

Het jaarabonnement welke recht geeft tot het volgen van onbeperkt yogalessen wordt in een (1) keer voldaan in MindBody per credit card, per pin in de studio van Touch of the Sea of vooraf via overschrijving per bank en is na het activeren van het abonnement 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt automatisch, en zonder opzegging, het jaarabonnement. 

3.3.3. Strippenkaart

3.3.3.1Introductie Strippenkaart - 10 lessen

De Introductie Strippenkaart is uitsluitend voor nieuwe leden van Touch of the Sea, in combinatie met de Begin met Yoga workshop. De strippenkaart geeft onbeperkt toegang tot alle yogalessen met een maximum van 10 lessen en een geldigheidsduur van 1 maand.

3.3.3.2 Strippenkaart - 10 lessen

De strippenkaart is voor zowel nieuwe als bestaande leden van Touch of the Sea. De strippenkaart geeft onbeperkt toegang tot alle yogalessen met een maximum van 10 lessen en een geldigheidsduur van 4 maanden.

3.3.4  Losse lessen

Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Touch of the Sea welke voorafgaand aan de les in MindBody wordt betaald of bij de balie van de studio wordt gepind, anders dan op basis van lidmaatschap.

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor een abonnement, workshop, strippenkaart of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Betaling van een losse les geschiedt voorafgaand aan de les bij de balie per pin-betaling (bij voorkeur geen contanten). Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de teacher aan de balie. 

4.2. Abonnementsgeld/contributie voor de maandelijkse abonnement worden maandelijks geïncasseerd door Touch of the Sea (3.3.1.1.). De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops, massages, healings en coaching sessies zijn te vinden op de website van Touch of the Sea. Touch of the Sea behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

4.3. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

Artikel 5: Reserveringen en lesrooster

Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Touch of the Sea. Touch of the Sea gebruikt een boekingssysteem MindBody. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 1 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van MindBody) de les te cancelen, niet per telefoon/email. Indien een les is volgeboekt en online reserveren niet meer mogelijk is, kan deelnemer (op eigen risico) naar de studio komen. Touch of the Sea vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats. Walk-ins komen 15 minuten voorafgaand aan de les beschikbaar. 

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden in het MindBody systeem of de website van Touch of the Sea. Touch of the Sea behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een email. Touch of the Sea kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen.

Artikel 6: Deelname en betaling Workshop

6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops via MindBody of de website van Touch of the Sea. Na registratie door deelnemer en zodra Touch of the Sea het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop heeft ontvangen, is deelnemer verzekerd van een plek. 

6.2. het opzeggen van deelname geschiedt via een email naar info@touchofthesea.com voorafgaand aan de workshop of training. 

6.3. Deelnemer mag zeven (7) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen zes (6) dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 50% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de workshop of training in rekening gebracht.

Artikel 7: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend, en in originele verpakking. Producten als yogamatten en yoga handdoeken worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

Artikel 8: Huisregels

  • graag vooraf online inschrijven voor de yogales

  • voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de teacher aan de balie

  • deelnemer is op tijd aanwezig voor de les, minimaal 10 minuten voor aanvang

  • deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden

  • deelnemer neemt een eigen handdoek mee ter grote van de yogamat

  • schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenrekken/kast.

  • de kledingruimte en yoga ruimte niet met schoenen betreden

  • geen eten en drinken meenemen in de yoga ruimte

  • deelnemer houdt al ruimtes in de yogastudio zoveel mogelijk schoon

Touch of the Sea behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7 niet naleven de toegang tot Touch of the Sea te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Artikel 9: Annulering Massage, Healing of Coaching sessie

Een afspraak voor massage, healing of coaching sessie dient uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk te worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, worden voor 100% in rekening gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen en workshops van Touch of the Sea, en het achterlaten van spullen in de kleedkamer, lounge of yogazalen zijn voor eigen risico van de deelnemer. Touch of the Sea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen en workshops bij, of verzorgd door Touch of the Sea. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Touch of the Sea met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen en workshops van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een yogales of workshop bij, of verzorgd door Touch of the Sea, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales of workshop. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Artikel 11: Toepasselijk recht / geschillen

10.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, massage, healing, coaching sessie en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Touch of the Sea zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 12: Persoonsgegevens 

11.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Touch of the Sea persoonsgegevens van de deelnemers. Touch of the Sea gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Touch of the Sea geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Touch of the Sea gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Touch of the Sea, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Touch of the Sea evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie door Touch of the Sea, door een email te sturen naar info@touchofthesea.com